Terra Mediterranea

Group Show, Marza Arsanios, Halle 14, Leipzig